logo
 

Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU
OSÓB STATKAMI Żeglugi Augustowskiej Sp. z o.o.
w Augustowie ORAZ ZAKUPU BILETÓW ONLINE

I. INFORMACJE OGÓLNE
§ 1

 1. Regulamin przewozu osób statkami Przedsiębiorstwa Żegluga Augustowska w Augustowie Sp. z o.o. zwany dalej "Regulaminem" obowiązuje na przystaniach i na statkach obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Żegluga Augustowska w Augustowie Sp. z o.o.
 2. Wszelkie stosunki prawne pomiędzy Przewoźnikiem i Pasażerem podlegają niniejszemu Regulaminowi oraz przepisom prawa powszechnego w zakresie w nim nieuregulowanym.

§ 2

 

 1. W niniejszym Regulaminie za:
  1. Przewoźnika - uważa się Przedsiębiorstwo Żegluga Augustowska w Augustowie Sp. z o.o. NIP 8461360108
  2. Pasażera- uważa się osobę, która korzysta z usług  Przewoźnika  na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Nabywcę biletu - uważa się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dokonujące zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.
  4. Umowę przewozu - rozumie się dokonanie osobistej, telefonicznej lub mailowej rezerwacji w Kasie Żeglugi Augustowskiej w Augustowie lub  poprzez  System Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej po uprzedniej  akceptacji niniejszego Regulaminu
  5. System Sprzedaży Internetowej –rozumie się aplikację internetową na stronie bilety.zeglugaaugustowska.pl na której nabywca biletu dokonuje rezerwacji i zakupu biletów na rejs statkiem Przewoźnika.

II. REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW

§ 3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedaż biletów dotyczy pokładów na jednostkach dwupokładowych. Miejsca nie są numerowane.
 2. Bilety ulgowe przysługują:
  • dzieciom od 0 do 10 roku,
  • grupom zorganizowanym od 30 osób.
 3. Dzieciom do lat 6 przysługuje bilet w cenie 10 złotych, dzieciom od 7-10 lat przysługuje bilet w cenie 50% ceny biletu normalnego, tj. Studzieniczna 35zł, Rospuda 20zł.
 4. Grupom zorganizowanym od 30 osób przysługuje bilet grupowy w cenie:
  • trasa STUDZIENICZNA 60zł/os.
  • trasa ROSPUDA 35zł/os.
 5. Pasażer ma obowiązek stawienia się 10 minut przed planowym rozpoczęciem podróży (w miejscu wyjścia statku ) pod rygorem utraty uiszczonej opłaty za przewóz.
 6. Nabywca biletu za pośrednictwem Systemu Sprzedaży Internetowej dokonuje wyboru liczby biletów, ich rodzaju oraz terminu i trasy rejsu.
 7. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu za pośrednictwem Systemu Sprzedaży Internetowej jest podanie danych wymaganych przez system, dokonanie zapłaty za bilet oraz akceptacja Regulaminu Przewoźnika. Przerwanie transakcji unieważnia rozpoczętą rezerwację.
 8. Przewoźnik może odmówić przewozu osobie niezarejestrowanej w systemie sprzedaży.
 9. Administratorem Danych Osobowych jest Przewoźnik.
 10. Dane wprowadzone przez nabywcę biletu do Systemu Rezerwacji i Sprzedaży Internetowej będą przetwarzane przez Przewoźnika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 2018, poz. 1000 z 25.05.2018 r.).
 11. Przewoźnik przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego z nabywcą biletu.
 12. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Nabywca biletu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

§ 4
SPRZEDAŻ BILETÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 1. Sprzedaż biletów dla klientów indywidualnych jest prowadzona poprzez System Sprzedaży Internetowej oraz w kasie Żeglugi Augustowskiej w Augustowie osobiście.
 2. Klienci indywidualni dokonujący zakupu biletu za pośrednictwem Systemu  Sprzedaży Internetowej realizują płatność za zakupiony bilet przelewem elektronicznym jedynie za pośrednictwem platformy Tpay.
 3. Nabywca biletu uiszczając opłatę za przewóz potwierdza zawarcie umowy kupna biletu.
 4. W celu otrzymania faktury VAT nabywca biletu powinien zaznaczyć w systemie rezerwacji okienko „Chcę otrzymać fakturę VAT”, podać poprawne i aktualne dane stosując się do instrukcji zawartej na stronie. Faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez nabywcę biletu w zamówieniu.
 5. Po zaksięgowaniu należności na podany w formularzu rezerwacyjnym adres mailowy nabywcy biletu przesyłany jest gotowy do wydrukowania bilet.
 6. Wydrukowany bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o świadczenie usług przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.
 7. Zakup biletów on-line, za które klient otrzymuje paragon niefiskalny lub fakturę zwalnia podatnika z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej.
 8. Klienci indywidualni dokonujący zakupu biletu w kasie Żeglugi Augustowskiej w Augustowie realizują płatność za zakupiony bilet gotówką lub kartą płatniczą.
 9. Klienci indywidualni dokonujący rezerwacji drogą mailową lub telefoniczną uiszczają opłatę w kasie Portu Żeglugi Augustowskiej w Augustowie przed danym rejsem.

III. ZWROTY

 1. Wykorzystanie przewozu powinno nastąpić w czasie pierwotnie zadeklarowanej daty podróży. Nabywca biletu może zmienić datę przewozu pod warunkiem posiadania przez Przewoźnika wolnych miejsc oraz zarejestrowania zmiany przez Przewoźnika, nie później jednak niż 7 dni przed zarezerwowaną  datą podróży.
 2. Nabywcy biletu przysługuje możliwość zwrotu biletu zgodnie z poniższym:
  1. przy zwrocie dokonywanym na 7 dni przed datą rejsu widniejącą na bilecie Przewoźnik potrąca za zwrot zakupionego biletu 100% wartości biletu.
  2. przy zwrocie dokonywanym powyżej 7 dni przed datą rejsu widniejącą na bilecie Przewoźnik potrąca za zwrot 50% wartości biletu.
 3. W przypadkach losowych takich jak:
  1. niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wyjście statku z portu;
  2. niski stan wody;
  3. awaria statku bądź urządzeń hydrotechnicznych;
  4. anulowanie rejsów spowodowane zamknięciem szlaków żeglownych;
  5. innych wypadków losowych uniemożliwiających wyjście statku z portu.

Przewoźnik jest zobowiązany zwrócić należność za niezrealizowaną część rejsu bez jakichkolwiek potrąceń o ile Nabywca biletu nie skorzysta z rejsu alternatywnego zaproponowanego przez Przewoźnika w ramach tej samej ceny biletu.

IV. REKLAMACJE

 1. Pasażerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi.
 2. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od wykonania usługi.
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej wysyłając listem poleconym na adres Przewoźnika: Żegluga Augustowska Sp. z o.o. w Augustowie, ul. 29 Listopada 7 lub mailowo na adres kontakt @zeglugaaugustowska.pl
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi  w terminie 14 dni roboczych od daty jej doręczenia Przewoźnikowi.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane nabywcy biletu tj. imię i nazwisko/nazwa instytucji, adres, telefon kontaktowy, numer rezerwacji, trasę i godzinę rejsu oraz opis reklamacji.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§5

 1. Odpowiedzialność Przewoźnika ogranicza się wyłącznie na czas przewozu Pasażera statkiem eksploatowanym przez Przewoźnika.
 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia mające miejsce na lądzie przed wejściem oraz po zejściu pasażera ze statku.
 3. Przewoźnik nie odpowiada za szkody wynikłe z opóźnionego przyjścia/wyjścia statków do portu, anulowane rejsy lub zawinięcia do portów innych niż planowane, w przypadku problemów technicznych lub siły wyższej rozumianej jako niezależne od przewoźnika losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie organizowania rejsu oraz któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.

§6

 1. Kontrolę biletów przewozu osób  statkiem przeprowadza załoga statku oraz upoważnieni kontrolerzy.
 2. Kontrolę przeprowadza się podczas wejścia na pokład lub podczas rejsu. Pasażer podczas podróży statkiem powinien posiadać ważny bilet
 3. Przewoźnik ma prawo naliczyć opłatę w wysokości 10-krotności ceny normalnego biletu na trasie rejsu, z której korzysta Pasażer, który:
  1. nie okazał ważnego biletu lub faktury;
  2. nie okazał dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego, 

§7

 1. Pasażer po nabyciu biletu ma obowiązek zachować go do kontroli. Bilet uszkodzony lub zniszczony w stopniu nie nadającym się do kontroli w trakcie odprawy statku jest nieważny.
 2. Wejście pasażerów na statek odbywa się na podstawie okazanego biletu.
 3. Kapitan statku ma prawo odmówić wejścia pasażerów na pokład statku po czasie przewidzianym w rozkładzie odpłynięcia.
 4. Pasażerowie zobowiązani są bezwzględnie wykonywać polecenia załogi statku związane z bezpieczeństwem i zachowaniem porządku w czasie trwania podróży od wejścia na pokład do momentu jego opuszczenia na przystanku docelowym.
 5. Podczas podróży statkiem zabronione jest:
  1. zanieczyszczanie i zaśmiecanie statku oraz niszczenie znajdujących się na nim urządzeń,
  2. wyrzucanie odpadków za burtę,
  3. palenie tytoniu
  4. spożywanie środków psychoaktywnych i substancji psychotropowych
  5. zakłócanie spokoju,
  6. przebywanie na statku poza miejscem wyznaczonym,
  7. wychylanie się przez burty i bariery statku,
  8. zachowywanie się niezgodnie z zasadami współżycia społecznego.
 6. Po dopłynięciu do przystanku końcowego danej trasy rejsu, pasażerowie zobowiązani są opuścić pokład statku.
 7. Pasażer ponosi odpowiedzialność wobec przewoźnika za wszelkie szkody wyrządzone na statku i na przystani, powstałe z jego winy.
 8. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie lub osoby uciążliwe dla podróżnych pomimo opłaconego przewozu mogą być niedopuszczone do przejazdu lub usunięte ze statku na najbliższym przystanku.
 9. Zabronione jest przewożenie statkiem:
  1. materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących i cuchnących,
  2. przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu i mogących spowodować uszkodzenie statku,
 10. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa nieprzestrzegania zakazu, o którym mowa w ustępie poprzednim.
 11. Pasażer obowiązany jest przestrzegać porządku obowiązującego na statku oraz wykonywać wszelkie zarządzenia, stałe i doraźne, dotyczące porządku i bezpieczeństwa wydawane przez kapitana lub upoważnionych członków załogi. Pasażer może być zatrzymany w osobnym pomieszczeniu,  jeżeli narusza porządek lub zagraża bezpieczeństwu statku.
 12. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód spowodowanych swoim zachowaniem podczas podróży statkiem.
 13. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu osobie:
  1. która nie podała ważnego biletu, nie figuruje w systemie rezerwacji jako pasażer,
  2. nie ukończyła 13 roku życia, jeżeli jest bez opiekuna,
  3. jeżeli jej wiek, stan zdrowia, stan psychiczny lub fizyczny budzą obawy, co do możliwości bezpiecznego przewozu,
  4. w stosunku do której jest podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

VI. INNE
§8

 1. Ceny usług świadczonych przez Przewoźnika zawierają podatek VAT.
 2. W sprawach nie objętych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.